اتصالات مهره ای

 تبدیل معکوس 3/8 در 1/2  تبدیل 1/2 در 3/8  مهره علم کبری
     
 کد : 2050 کد: 2051 کد: 2052

 

 مهره کله قندی  تبدیل آفتابه برنجی مهره چپ گرد کلاسیک
     
 کد : 2053 کد: 2054 کد: 2055