اتصالات

 انواع سر شیلنگی آب  رابط شیلنگ آب و گاز  مغزی علم کبری
     
 کد : 2030 کد: 2031 کد: 2032

 

 سه راهی یک تیکه  لنگی دیواری سه راهی سربی
     
 کد : 2033 کد: 2034 کد: 2035

 

 مغزی شیر مخلوط  زیربند اهرمی تک پیچ و دو پیچ سرشیلنگی 2 در 2/5 آب
     
 کد : 2036 کد: 2037 کد: 2038

 

 سرشیلنگی 2/5 در 14 لوله مهره 1/2 لوله مهره 3/4
     
 کد : 2039 کد: 2040 کد: 2041

 

 سری علم کبری مغزی دو سر دنده 1/2 تبدیل سینک ظرفشویی
     
 کد : 2042 کد: 2043 کد: 2044

 

 سرشیلنگی 1/2 و 3/4 گاز سرشیلنگی 1/4 گاز ( کوتاه و بلند ) روپیچ تو پیچ برنجی
     
 کد : 2042 کد: 2043 کد: 2044

 

 انواع فیتینگ لوله مهره کنتور 1/2
   
 کد : 2042 کد: 2044