پوسته و دسته شیر

 دسته شیر اهرمی مدل اردکی  دسته شیر اهرمی مدل موج  پوسته 6 پر فلزی 
     
توضیحات: 35 و 40 توضیحات: 35 و 40 توضیحات: با پیچ و نگین
 کد : 2056 کد: 2057 کد: 2058

 

 پوسته رکسانا  پوسته کاستا پوسته دیانا
     
توضیحات: - توضیحات: - توضیحات: 1/2
 کد : 2059 کد: 2060 کد: 2061