صنایع اتصالات شیبا

تولیدکننده لوازم بهداشتی و ساختمانی.

صنایع اتصالات شیبا در سال 1370 با تحقیقات وسیع در امر تولید اتصالات شلنگ و قطعات آبرسانی وگاز رسانی وانواع شلنگهای تمام استیل وضدزنگ باتیوپ های داخلی غیرقابل ترکیب وبهداشتی وتمام وسایل مربوط به آن در طول یکسال با نتایج بسیار مهمی دست یافت ودرسال1371بابکارگیری نیروهای انسانی مجرب وتوانمندکارخودرا آغازنموده است.

ابتدادرقسمت تراشکاری بادههادستگاه تمام اتوماتیک اسپانیاوآلمانی پیشرفته اقدام به تولید انواع قطعات واتصالات مربوط به شلنگ وبیش از200نوع قطعات آبرسانی وگازرسانی نموده است .بدین ترتیب شرکت صنایع اتصالات شیبا به شماره28736درسال1371به ثبت رسید و اقدام به تولیدانواع شلنگهای زیر دستشویی وآفتابه ای با کیفیت جهانی نموده ودرسال1391در پی ارتقا کیفیت ، تمامی آزمونهای استاندارد رابا موفقیت پشت سر نهاده ومفتخربه دریافت نشان استاندارد (UNE53626) گردیده است.

سپس درسال 1396اقدام به دریافت دونشان استاندارد شیرهای توپی برنجی و شلنگهای انعطاف پذیر نموده که منجربه تولید شیرهای پیسوار2*2،شیرلباسشویی وشیرهای تک ضرب و گازی شده است. همچنین این شرکت بادارابودن چشم اندازوبرنامه های کوتاه مدت وبلندمدت مسیرخودرامشخص نموده وقطعاٌهمکاری ویاری شما سروران گرامی چه به عنوان مصرف کننده وچه به عنوان همکارفروش راه را برای رشد وپیشرفت سریعتر این مجموعه فراهم خواهد نمود.

صنایع اتصالات شیبا