صنایع اتصالات شیبا

تولیدکننده لوازم بهداشتی و ساختمانی

صنایع اتصالات شیبا در سال 1370با تحقیقات وسیع در امر تولید اتصالات شلنگ و قطعات آبرسانی وگاز رسانی وانواع شلنگهای تمام استیل وضدزنگ باتیوپ های داخلی غیرقابل ترکیب وبهداشتی وتمام وسایل مربوط به آن در طول یکسال با نتایج بسیار مهمی دست یافت ودرسال1371بابکارگیری نیروهای انسانی مجرب وتوانمندکارخودرا آغازنموده است.